Portal poświęcony motoryzacji oraz mechanice samochodowej Sklep z częściami samochodowymi iParts.pl Skup aut Poznań Skup aut Części do samochodów w Ucando

Ostatnia litera!

Różnego rodzaju zabawy forumowe.

Moderator:InRed

Awatar użytkownika
stjepan
Automistrz
Posty:237
Rejestracja:2010-03-19, 17:42
Lokalizacja:się tu wziąłeś?

2010-04-10, 13:51

Jakieś takie zagraniczne najdłuższe słowo :D ponad 1000 liter !!!

ACETYLSERYLTYROSYLSERYLISOLEUCYLTHREONYLSERYLPROLYLSERYLGLUT
AMINYLPHENYLALANYLVALYLPHENYLALANYLLEUCYLSERYLSERYLVAL
YLTRYPTOPHYLALANYLASPARTYLPROLYLISOLEUCYLGLUTAMYLLEUCYLL
EUCYLASPARAGINYLVALYLCYSTEINYLTHREONYLSERYLSERYLLEUCYLGLY
CYLASPARAGINYLGLUTAMINYLPHENYLALANYLGLUTAMINYLTHREONYLGLUTA
MINYLGLUTAMINYLALANYLARGINYLTHREONYLTHREONYLGLUTAMINYLVALYL
GLUTAMINYLGLUTAMINYLPHENYLALANYLSERYLGLUTAMINYLVALYLTRYPTOPHY
LLYSYLPROLYLPHENYLALANYLPROLYLGLUTAMINYLSERYLTHREONYLVALYLA
RGINYLPHENYLALANYLPROLYLGLYCYLASPARTYLVALYLTYROSYLLYSYLVALYL
TYROSYLARGINYLTYROSYLASPARAGINYLALANYLVALYLLEUCYLASPARTYLPR
OLYLLEUCYLISOLEUCYLTHREONYLALANYLLEUCYLLEUCYLGLYCYLTHREONYL
PHENYLALANYLASPARTYLTHREONYLARGINYLASPARAGINYLARGINYLISOL
EUCYLISOLEUCYLGLUTAMYLVALYLGLUTAMYLASPARAGINYLGLUTAMINYL
GLUTAMINYLSERYLPROLYLTHREONYLTHREONYLALANYLGLUTAMYLTHREO
NYLLEUCYLASPARTYLALANYLTHREONYLARGINYLARGINYLVALYLASPARTYL
ASPARTYLALANYLTHREONYLVALYLALANYLISOLEUCYLARGINYLSERYLA
LANYLASPARAGINYLISOLEUCYLASPARAGINYLLEUCYLVALYLASPARAG
INYLGLUTAMYLLEUCYLVALYLARGINYLGLYCYLTHREONYLGLYCYLLEUCY
LTYROSYLASPARAGINYLGLUTAMINYLASPARAGINYLTHREONYLPHENYLAL
ANYLGLUTAMYLSERYLMETHIONYLSERYLGLYCYLLEUCYLVALYLTRYPTOP
HYLTHREONYLSERYLALANYLPROLYLALANYLSERINE
Awatar użytkownika
Dyrektor
Automistrz
Posty:358
Rejestracja:2010-04-06, 20:28
Lokalizacja:Podkarpacie

2010-04-10, 14:34

establishment
Awatar użytkownika
stjepan
Automistrz
Posty:237
Rejestracja:2010-03-19, 17:42
Lokalizacja:się tu wziąłeś?

2010-04-13, 17:54

trocina
Awatar użytkownika
zubi1990
Automistrz
Posty:120
Rejestracja:2010-04-07, 18:26

2010-04-15, 22:34

audi
Awatar użytkownika
stjepan
Automistrz
Posty:237
Rejestracja:2010-03-19, 17:42
Lokalizacja:się tu wziąłeś?

2010-04-16, 13:38

indyk
Awatar użytkownika
Dyrektor
Automistrz
Posty:358
Rejestracja:2010-04-06, 20:28
Lokalizacja:Podkarpacie

2010-04-16, 19:37

karoseria
Awatar użytkownika
KOMET
User
User
Posty:12
Rejestracja:2010-04-17, 18:38

2010-04-17, 18:49

anglik <boje_sie>
Awatar użytkownika
stjepan
Automistrz
Posty:237
Rejestracja:2010-03-19, 17:42
Lokalizacja:się tu wziąłeś?

2010-04-17, 19:38

kalashnikov
Awatar użytkownika
Dyrektor
Automistrz
Posty:358
Rejestracja:2010-04-06, 20:28
Lokalizacja:Podkarpacie

2010-04-17, 21:27

Viagra
Awatar użytkownika
stjepan
Automistrz
Posty:237
Rejestracja:2010-03-19, 17:42
Lokalizacja:się tu wziąłeś?

2010-04-18, 12:00

Remigiusz
Awatar użytkownika
blue
User
User
Posty:10
Rejestracja:2010-04-20, 18:41

2010-04-20, 18:54

zamek <bije>
Awatar użytkownika
M4V4X
Początkujący
Posty:51
Rejestracja:2010-04-19, 15:32

2010-04-21, 14:16

kant
Awatar użytkownika
mechmar
Początkujący
Posty:31
Rejestracja:2010-03-12, 20:43

2010-04-21, 18:39

trąba <boje_sie>
Awatar użytkownika
M4V4X
Początkujący
Posty:51
Rejestracja:2010-04-19, 15:32

2010-04-21, 19:13

antykor
ODPOWIEDZ

Wróć do „Zabawy”